​2813 Sayılı Telsiz Kanunu

2813 Sayılı Telsiz Kanunu

02.07.2005 tarih ve 5392 sayılı kanunla değiştirilmiş son şekli.

TELSIZ KANUNU
Kanun Numarasi: 2813
Kabul Tarihi: 5/4/1983
Yayimlandigi R. Gazete: Tarih : 7/4/1983

Sayi : 18011
Yayimlandigi Düstur: Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 261

BIRINCI KISIM
Genel Esaslar
BIRINCI BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanimlar
Amaç: 
Madde 1 – Bu Kanunun amaci; haberlesme maksadiyla kullanilan ve elektromanyetik dalgalar yoluyla açik veya kodlu veya kriptolu ses, data ve resim vermeye veya almaya yarayan her türlü telsiz sisteminin kurulmasina, isletilmesine müsaade edilmesi ve kontrolu ile telsiz haberlesmesi alanindaki politika, hedef ve ilkelerin tespitine iliskin usul ve esaslari belirlemek ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaktir.
Kapsam: 
Madde 2 – Bütün kamu kurum ve kuruluslari ile gerçek ve tüzelkisiler bu Kanun hükümlerine tabidir. Ancak, Türk Silahli Kuvvetleri ve kendi kurulus kanununda belirtilen görev sahalari ile ilgili konularda Milli Istihbarat Teskilati Müstesarligi hakkinda 11 inci madde hariç bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
Tanimlar: 
Madde 3 – Kanunda geçen;
a) 'Telsiz' terimi, aralarinda herhangi bir fiziki baglanti olmaksizin elektromanyetik dalgalar yoluyla açik veya kodlu veya kriptolu ses, data ve resimleri vermeye, almaya veya yalnizca vermeye veya almaya yarayan sistemleri. 
b) 'Radyo - Televizyon Yayini' terimi, radyo dalgalari yoluyla dogrudan kitle haberlesmesi amaciyla yapilan ses, televizyon veya öteki tip yayinlari kapsayan yayin seklini,
c) 'Telsiz Yayin Kontrolü' terimi, olaganüstü haller ile ülkenin güvenligini ilgilendiren durumlarda, sikiyönetim, seferberlik ve savas halinde, düsman uçak, gemi veya diger muhabere elektronik vasitalarinin elektromanyetik yayinlarimizdan seyrüsefer yardimcisi olarak veya istihbarat amaci ile istifade etmesine mani olmak üzere, bu yayinlari geçici veya süresiz olarak durdurmayi veya kisitlamayi, 
d) 'Enterferans' terimi, ilgili kanun ve tüzüklere uygun olarak saglanan her türlü haberlesme hizmetini engelleyen, haberlesmede kesinti doguran veya kalitesini bozan her türlü yayin veya elektromanyetik etkiyi, 
e) (Mülga: 16/6/2004-5189/12 md.) 
f) (Ek: 2/7/2005-5392/1 md.) “Elektronik Kimlik Bilgisi' terimi, telsiz cihazlarina tek ve benzersiz olarak tahsis edilmis kimlik tanimini,
g) (Ek: 2/7/2005-5392/1 md.) “Abone Kimlik ve Iletisim Bilgileri' terimi, elektronik haberlesme hizmeti alan kamu kurum ve kuruluslari ile gerçek veya tüzel kisilere ait isletmeci tarafindan aboneye tahsis edilen özel bilgileri, 
h) (Ek: 2/7/2005-5392/1 md.) Elektronik Haberlesme' terimi, ses, görüntü, isaret, sembol ve elektrik isaretlerine dönüstürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diger iletim sistemleri vasitasiyla iletilmesini, gönderilmesini ve alinmasini,
i) (Ek: 2/7/2005-5392/1 md.) “Isletmeci' terimi, yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberlesme hizmeti sunan veya telekomünikasyon alt yapisi isleten sermaye sirketini, 
k) (Ek: 2/7/2005-5392/1 md.) “Kurum' terimi, Telekomünikasyon Kurumunu,
l) (Ek: 2/7/2005-5392/1 md.) “Kurul' terimi, Telekomünikasyon Kurulunu, 
m) (Ek: 2/7/2005-5392/1 md.) “EIR (Equipment Identity Register)' terimi, mobil cihaz kimlik tanimi veri tabanini,
n) (Ek: 2/7/2005-5392/1 md.) “CEIR (Central Equipment Identity Register)' terimi, merkezi mobil cihaz kimlik tanimi veri tabanini,
o) (Ek: 2/7/2005-5392/1 md.) “Cihaz' terimi, telsiz veya elektronik haberlesme sebekesine dogrudan veya dolayli olarak baglanan cihaz veya cihazin ilgili parçasini, 
p) (Ek: 2/7/2005-5392/1 md.) “SMS (Short Message Service)' terimi, kisa mesaj servisini,
r) (Ek: 2/7/2005-5392/1 md.) “IMEI (International Mobile Equipment Identity)' terimi, uluslararasi mobil cihaz kimligini,
ifade eder. 

IKINCI BÖLÜM
Genel Esaslar, Kurulus ve Görevler
Genel esaslar:
Madde 4 – Telsiz haberlesmesine iliskin genel esaslar sunlardir:
a) Her türlü telsiz sisteminin kurulmasina ve isletilmesine müsaade edilmesi ile kontrolü Devletin yetki ve sorumlulugu altindadir.
b) Telsiz sistemlerinin kurulmasi, kullanilmasi, nakli, degistirilmesi, yenilenmesi ve hizmet disi birakilmasi islemleri; basvuru üzerine yapilan inceleme ve tespitlere göre yürütülür.
c) Her türlü telsiz yayininin birbirlerini taciz etmemesini ve frekans bantlarinin en verimli sekilde kullanilmasini saglamak amaciyla bölgesel, ülke çapinda ve uluslararasi frekans planlamasi yapilir ve uygulanir.
d) Telsiz sistemlerinin, ülke ekonomisinin ve sosyal gelismesinin yararina, atil kapasiteye yol açmayacak ve Milli haberlesme sebekesini tamamlayacak sekilde tesisi esastir.
e) Imal ve ithal edilen telsiz sistem ve cihazlarinin çagdas teknoloji gerekleri göz önünde tutularak yapilacak düzenlemelerle tespit edilen standartlara uygunlugu saglanir. 
f) Olaganüstü haller ile ülkenin güvenligini ilgilendiren durumlarda, sikiyönetim, seferberlik ve savas halinde tüm telsiz cihazlari ve sistemleri alinacak tertip ve tedbirlerle, kamu yararina ve Milli Savunma amaçlari dogrultusunda kullanilir. 
g) Müsaade edilen veya edilmeyen frekanslarda yapilacak usulsüz yayinlarin ve enterferanslarin izlenmesi ve önlenmesi amaciyla gerekli kontrol tertip ve tedbirleri alinir.
h) Merkez disi yerlerdeki basvurular ve tebligler, Posta Telgraf ve Telefon Isletmesi Genel Müdürlügü araciligiyla yapilir. 
Kurulus:
Madde 5 – (Degisik:27/1/2000-4502/14 md.) 
4 üncü maddede belirtilen genel esaslar çerçevesinde Devlet yetki ve sorumlulugunu uygulamak ve Kanunla verilen diger görevleri yapmak üzere; Haberlesme Yüksek Kurulu kurulmustur.
Bu Kanun ile 4.2.1924 tarihli ve 406 sayili Telgraf ve Telefon Kanununda belirtilen genel esaslar çerçevesinde, Kanunlarla öngörülen yetki ve sorumluluklari uygulamak ve verilen diger görevleri yapmak üzere kamu tüzel kisiligini ve idari ve mali özerkligi haiz özel bütçeli Telekominikasyon kurumu kurulmustur. Kurum görevlerini yerine getirirken bagimsizdir. 
Kurum'un iliskili oldugu bakanlik Ulastirma Bakanligidir. 
4 üncü maddenin (g) fikrasinda sayilan hizmetlerin ifasi için; telsiz sistemlerinin belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak çalistirilmasinin kontrolü, enterferanslarin tespiti ve giderilmesi, Devlet ve kisi güvenligini ilgilendiren telsiz faaliyeti konularinda yürürlükteki mevzuat dahilinde Devlet güvenlik makamlariyla isbirligi yapilmasi ve milli ve milletlerarasi teknik monitör hizmeti ve faaliyetleri Kurum tarafindan yürütülür.
Kurum'un karar organi bir kurul baskani ve alti üyeden olusan Telekominikasyon Kurulu'dur.
Kurul Baskani kurumun en üst amiri olup, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Kurul baskaninin teklifi üzerine üyelerden birini ikinci baskan olarak seçer, Ikinci baskan izin, hastalik, yurt içi-yurt disi görevlendirme, görevden alinma ve görevde bulunmadigi diger hallerde Baskan'a vekalet eder.
Kurul baskan ve üyelerinin aylik ücretleri, en yüksek Devlet memurunun her türlü ödemeler dahil aylik net ücretinin iki katini geçmemek üzere ilgili Bakanin önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. 
Kurum personelinden kadro karsiligi sözlesmeli olarak çalistirilacak personelin unvan, sayisi, nitelikleri, ücretleri, diger mali ve sosyal haklari, sözlesme esaslari ile bu Kanuna ekli kadro unvan ve derecelerinde degisiklik yapilmasi Kurulun teklifi ve Devlet Personel Baskanliginin uygun görüsü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Kurum kadrolarinda çalisan memurlara, 657 sayili Devlet Memurlari Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru ayliginin (ek gösterge dahil),
a) 15 ila 11 inci derecelerden aylik alanlara %20'sini, 
b) 10 ila 7 nci derecelerden aylik alanlara %25'ini,
c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylik alanlara %30'unu,
d) 3 ila 1 inci derecelerden aylik alanlara %35'ini,
Geçmemek üzere Kurulca tespit edilecek usül ve esaslar çerçevesinde her ay aylikla birlikte gelir vergisine tabi olmaksizin fazla çalisma ücreti ödenir. 
Kurul baskan ve üyeleri ile kadro karsiligi sözlesmeli olarak çalistirilacak sözlesmeli personele çalistiklari günlerle orantili olarak mart, haziran, eylül ve aralik ücretleri tutarinda ikramiye ödenebilir. Ayrica, is verimlilgi ve benzeri hususlar dikkate alinarak iki ikramiye daha ödenir. 
Kurum personeli, bu Kanunda yer alan hükümler sakli kalmak üzere, 657 sayili Devlet Memurlari Kanununa tabidir.
Kurul üyeleri ve Kurum personeli, denetleme ve incelemeleri sirasinda ilgililere ve üçüncü kisilere ait ögrendikleri gizli bilgileri, ticari sirlari bu konuda kanunen yetkili kilinan mercilerden baskasina açiklayamaz ve kendi yararlarina kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrilmalarindan sonra da devam eder. Kurum'un para, evrak, dosya ve her çesit mallari Devlet mali hükmündedir. Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri sirasinda veya görevleri nedeniyle isledikleri veya kendilerine karsi islenen suçlar bakimindan Devlet memuru sayilirlar. 
Bu Kanunda ve diger mevzuatta Telsiz Isleri Genel Müdürlügü ve Telsiz Genel Müdürlügüne yapilan tüm atiflar Telekominikasyon Kurumu'na Telsiz Isleri Genel Müdürü ve Telsiz Genel Müdürüne yapilmis tüm atiflar Kurul Baskanina yapilmis sayilir.
Kurum, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayili Devlet Ihale Kanunu, 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayili Harcirah Kanunu ile vize ve tescil açisindan 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayili Muhasebe-i Umumiye KAnunu ile 21.2.1967 tarihli ve 832 sayili Sayistay Kanunu hükümlerine tabi degildir. Kurum, Sayistay tarafindan denetlenir. Kurumun gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftir.
Kurum mevzuata uygun olarak tasra teskilati kurabilir.
Kurum'un gelirleri asagida belirtilmistir:
a) 27 nci maddeye göre alinacak ücretler, 
b) 4.2.1924 tarihli ve 406 sayili Telgraf ve Telefon Kanunu çerçevesinde imtiyaz sözlesmesi imzalayan ya da telekomünikasyon ruhsati alan isletmecilerden ayni Kanunun ek 19 uncu maddesi çerçevesinde alinacak ücretlerin %00 5'i (onbinde besi) ve ilgili imtiyaz sözlesmesi veya telekomünikasyon ruhsatinda gösterilmis olmasi kaydiyla isletmecilerden Kurum masraflarina katki amaciyla alinacak diger ücretler,
c) Kurum'un, amatörtelsizcilik belgesi ve operatör ehliyetnamesi vermek üzere açacagi sinavlara katilanlardan alinacak sinav ücretleri,
d) Her türlü basili evrak, form ve yayinlardan elde edilecek gelirler,
e) Müsavirlik hizmetlerinden elde edilecek gelirler,
f) Kurs, toplanti, seminer ve egitim faaliyetlerinden saglanacak gelirler,
g) Genel Bütçeden gerektiginde yapilacak yardimlar, 
h) Kurum lehine takdir edilen ve dagitima tabi tutulan bölüm disinda kalan vekalet ücretleri,
i) Kurum tarafindan uygulanacak idari para cezalari,
j) Yapilacak her türlü bagis, yardim ve diger gelirler. 
Kurumun, gelir ve harcamalarina iliskin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 
Haberlesme Yüksek Kurulunun kurulus, çalisma esaslari ve görevleri: 
Madde 6 – (Degisik birinci fikra: 27/1/2000 - 4502/15 md.) Haberlesme Yüksek Kurulu, Basbakanin veya görevlendirecegi bir Devlet Bakaninin baskanliginda Içisleri ve Ulastirma Bakanlari ile (...) Milli Istihbarat Teskilati Müstesari ve Genelkurmay Muhabere Elektronik Baskanindan olusan bir üst kuruldur. 
Telsiz Isleri Genel Müdürü ve Basbakanca gerek görülen diger bakanlar ile kamu kurum ve kuruluslari yetkilileri Kurul toplantilarina katilir. 
Kurul, Mart ve Eylül aylarinda olmak üzere yilda iki defa toplanir. Basbakan, resen veya Ulastirma Bakaninin teklifi üzerine gerektiginde ayrica Kurulu toplantiya çagirabilir. 
Kurulun çalisma usul ve esaslari Basbakanlikça düzenlenir.
(Degisik: 27/1/2000 - 4502/15 md.) Haberlesme Yüksek Kurulunun görevleri, telsiz haberlesmesi alaninda Ulastirma Bakanligina tavsiyede bulunmak ve bu konulardaki uygulamalari takip etmektir. Haberlesme Yüksek Kurulunun sekreterya isleri Bakanlik nezdindeki Haberlesme Genel Müdürlügü tarafindan yürütülür.
Telekominikasyon Kurumunun Görevleri
Madde 7 – (Birinci fikra mülga: 28/5/1986 - 3293/2 md.)
Telsiz Isleri Genel Müdürlügünün görevleri sunlardir: 
a) (Degisik: 27/1/2000 - 4502/16 md.) Bu Kanun ile 4.2.1924 tarihli ve 406 sayili Telgraf ve Telefon Kanununda belirtilen genel esaslar çerçevesinde, telsiz haberlesmesi ve telekominikasyon alaninda gerekli planlari hazirlamak ve Ulastirma Bakanligina sunmak ve ilgili diger kurum ve kuruluslar ile erçek ve özel hukuk tüzel kisilerinin bu konudaki faaliyetlerine nezaret etmek,
b) Telsiz haberlesmesi ve endüstrisi alanlarindaki arastirmaci ve imalatçi kuruluslarla da isbirligi yaparak elektronik ve eloktromanyetik teknolojideki gelismeleri takip etmek.
c) Bu Kanun uyarinca yapilan uygulamalari takip ve kontrol etmek, incelemek, degerlendirmek ve Ulastirma Bakanliginca lüzum görülen konularda Haberlesme Yüksek Kuruluna bilgi sunmak. 
d) Radyo ve televizyon verici istasyonlari dahil olmak üzere her nevi frekans, planlama, tahsis ve tescil islemlerini takat ve yayin sürelerini de göz önünde tutarak uluslararasi kuruluslarla isbirligi de yapmak suretiyle yürütmek. 
e) Usulsüz yayinlari ve enterferanslari izleyen ve tespit eden birimlerle karsilikli isbirligi yaparak gerekli islemleri yürütmek.
f) (Degisik: 27/1/2000 - 4502/16 md.) Bu Kanunda yer alan görevleri yürütmek, her türlü kayitlari tutmak ve mevcut hükümlere uymayanlar hakkinda gerekli teknik ve idari islemleri yapmak, 
g) (Degisik: 27/1/2000 - 4502/16 md.) Türkiye'de kurulu sermaye sirketleri tarafindan yürütülecek telekomünikasyon hizmetleri ve/veya altyapisi ile ilgili olarak Ulastirma Bakanligi tarafindan imzalanacak imtiyaz sözlesmelerine ve verilecek telekominikasyon ruhsatlarina iliskin görüs bildirmek, genel izin hazirlanmasina iliskin Bakanliga öneri götürmek, anilan imtiyaz sözlesmesi ve telekominikasyon ruhsatlarinin hüküm ve sartlarinin uygulanmasini ve genel izinlere uygunlugu denetlemek, bu hususta gerekli tedbirleri almak, 
h) (Degisik: 27/1/2000 - 4502/16 md.) Telekominikasyon hizmetlerinden ve altyapisindan yararlanacak kullanicilara ve telekominikasyon sebekeleri arasindaki ara baglantilar bakimindan diger isletmecilere uygulanacak ücret tarifelerine ve sözlesme hükümlerine ve teknik hususlara iliskin genel kriterleri ve görev alanina giren diger konularda uygulama usul ve esaslarini belirlemek, tarifeleri incelemek, degerlendirmek, gerekenleri onaylamak ve bunlarin uygulanmasini izlemek.
i) (Ek: 27/1/2000 - 4502/16 md.) Telekominikasyon hizmetleri ve altyapisi ile ilgili olarak isletmecilerin ve bu alanda kanuna uygun olarak ticari faaliyetiçinde bulunanlarin, hizmetlerin yürütülmesi, altyapinin isletilmesi ve çesitli telekominikasyon teçhizat ve cihazlari üreten veya satanlarin bu hizmet ve faaliyetlerini Türkiye dahilinde tam bir rekabet ortami içinde gerçeklestirmelerini saglamak, tesvik edici tedbirleri almak,
i) (Ek: 27/1/2000 - 4502/16 md.) Telsiz haberlesme ve telekominikasyon alaninda kullanilacak her çesit sistem ve cihazlar için yurt içinde ve yurt disindaki ilgili kuruluslarla isbirligi yaparak ve en son gelismeleri de gözönünde bulundurarak, imalat ve kullanima esas teskil eden performans standartlarini tespit etmek, bunlari uygulamak, 
j) (Ek: 27/1/2000 - 4502/16 md.) Telsiz haberlesmesi ve telekominikasyon hizmetleri ve altyapinin isletimi ile ilgili olarak görev alanina giren konularda yönetmelik çikartmak veya diger idari islemleri yapmak, isletmeciler, aboneler, kullanicilar ve Türk Telekominikasyon sektörünü etkileyen tüm gerçek ve tüzel kisilerin ilgili mevzuata uymasini denetlemek, bu hususta ilgili makamlari harekete geçirmek ve gereken hallerde kanunlarda öngörülen yatirimlari uygulamak.
k) (Ek: 27/1/2000 - 4502/16 md.) Radyo ve televizyon dahil her türlü yayinlarin belirlenmis emisyon noktalarindan yapilabilmesini teminen, ortak anten sistem ve tesisleri kurulmasi ile ilgili usul ve esaslari tespit etmek, 
l) (Ek: 27/1/2000 - 4502/16 md.) 27 nci maddede belirtilen ücretleri, Maliye Bakanliginca her yil belirlenen yeniden degerleme oranini asmamak üzere belirlemek, degistirmek, tahsil etmek veya terkin etmek ve bunlarla ilgili usul ve esaslari düzenlemek, Kurumun yillik bütçesini, gelir gider kesin hesabini, yillik çalisma programini onamak, gerekirse bütçede hesaplar arasinda aktarma yapmak veya gelir fazlasini talep halinde genel bütçeye devretmeye karar vermek,
m) (Ek: 15/1/2004-5070/24 md.) Elektronik Imza Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek,
n) (Ek: 25/5/2005-5369/10 md.) Ilgili kanun hükümleri dahilinde, evrensel hizmet kalitesini ve standartlarini denetlemek ve buna iliskin usul ve esaslari yönetmelikle belirlemek, bu hususta gerekli tedbirleri almak,
o) (Ek: 27/1/2000 - 4502/16 md.) Kanunlarda verilen diger görevleri yerine getirmek
(Ek: 27/1/2000 - 4502/16 md.) Kurum telekominikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve alt yapisinin isletilmesi ile ilgili hususlari ve ayrica hem bu hizmetlerde hem de genel olarak telekomonikasyon sektöründe rekabete aykiri davranis, plan ve uygulamalari re'sen veya sikayet üzerine incelemeye ve görev alanina giren konularda bilgi ve dokümanlarin saglanmasini talep etmeye yetkilidir. Kurum, telekominikasyon hizmetleri ve altyapisi ile ilgili yönetmeliklerin ve diger genel idari islemlerin yayinlanmasindan önce ilgili taraflarin kamuya açiklanacak olan ve üzerinde ilgili taraflarin yorum yapabilecegi görüslerini bildirmesine imkan verebilmek için gerekli tedbirleri alabilir. Kurum tüketici menfaatlerinin korunmasi için de gerekli tedbirleri alir. 
(Ek: 27/1/2000 - 4502/16 md.) Rekabet Kurulu, telekominikasyon sektörüne iliskin olarak yapacagi inceleme ve tetkiklerde ve birlesme ve devralmalara iliskin olarak verecegi kararlar da dahil olmak üzere telekominikasyon sektörüne iliskin olarak verecegi tüm kararlarda, öncelikle Kurum'un görüsünü ve Kurum'un yapmis oldugu genel düzenleyici islemleri dikkate alir.
Personel nitelikleri 
Madde 8 – (Degisik: 27/1/2000 - 4502/17 md.) Kurul baskani ve üyeler, Bakanlar kurulu tarafindan bes yillik süre için atanir. Görevi biten Kurul baskani ve üyelerin yeniden ayni göreve atanmalari mümkündür. Kurul Baskani ve üyeler ancak ciddi bir hastalik veya rahatsizlik nedeni ile is görememe, görevi kötüye kullanma veya yüz kizartici bir suç ile mahküm olma halinde Bakanlar Kurulu tarafindan süresi dolmadan görevden alinabilir. 
Kurul üyeliklerine atanacaklarin hukuk, iktisat, finans, mühendislik, telekominikasyon, isletme veya maliye dallarinda yurt içinde veya disinda en az dört yillik yüksek ögrenim görmüs olmalari, hem mesleki açidan hem de telekominikasyon alaninda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalari ve kamu veya özel sektörde en az on yil çalismis olmalari, Devlet Memuru atanabilme genel sartlarini tasimalari ve herhangi bir siyasi partinin yönetim, denetim veya baska bir üst kurulunda görev almamis veya bu görevlerinden ayrilmis olmalari sartlari aranir.
(Degisik üçüncü fikra: 16/6/2004-5189/8 md.) Kurul Baskaniyla, telsiz hizmetlerini temsil eden bir üye ve telekomünikasyon hizmetlerini temsil eden iki üye Ulastirma Bakaninin gösterecegi iki kat üye adayi arasindan atanir.
Telekominikasyon sektörünü temsil eden iki üye, bu Kanun uyarinca Türkiye'de telekominikasyon cihaz ve sistem imalati, telekominikasyon hizmeti yürütmekte ya da alt yapi isletmekte olan ve ilgili telekominikasyon hizmeti piyasasinda Türkiye çapinda en az %10'luk pazar payina sahip olan isletmecilerin gösterecegi ikiser aday arasindan atanir. Bu maddenin uygulamasi açisindan hizmeti piyasalarina ve isletmecilerin pazar paylarina iliskin tespitler Kurum tarafindan ve nihai olarak yapilir. Her bir isletmeci pazar payi ne olursa olsun en fazla iki aday gösterebilir
Tüketicileri temsil eden üye ise Sanayi ve Ticaret Bakanligi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliginin gösterecegi ikiser aday arasindan atanir. 
Kurul üyeliklerinde herhangi bir sebeple bosalma olmasi halinde, bosalan yerlere yukarida belirtilen esaslar dahilinde üç ay içinde seçim ve atama yapilir. Bu sekilde atananlar yerine atandiklari kisinin görev süresini tamamlarlar. Toplantilara katilmayan üyeler nedeni ile Kurul'un karar almasinin engellenmesi halinde toplantiya katilmayan Kurul üyesi yerine Kurul Baskani vekalet eder. Kurul Baskaninin toplantiya katilamamasi halinde yerine ikinci baskan vekalet eder. Kurul üyelerinin mazeretsiz bir sekilde dört toplanti arka arkaya Kurul çalismalarina katilmamasi halinde ilgili kurul üyesi, üyelikten istifa etmis sayilir ve hemen yeni üyenin atama islemleri baslatilir.
Kurul üyeleri, özel bir kanuna dayanmadikça resmi veya özel baska hiçbir görev alamaz, ticaretle ugrasamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz ve özellikle de herhangi bir telekominikasyon sirketinde hissedar veya yönetici olamazlar. Telekominikasyon sektörünü temsil eden üye, kendisini aday gösteren isletmeci sirket ile görev süresi boyunca her türlü iliskisini keser ve görevinden ayrilmasindan itibaren de en az iki yil boyunca anilan isletmeci sirket ile çalisma, danismanlik veya hissedarlik seklinde bir iliski kuramaz. 
Kurul en az dört üyenin hazir bulunmasi ile toplanir ve en az üç üyenin ayni yöndeki oyuyla karar alir. Kurul üyelerinin bizzat kendisi veya 1086 sayili Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinin (3) numarali bendinde yazili derecelerde akrabaligi bulunan kisiler ile veya bu kisilerinhissedari, yöneticisi veya üst düzey çalisani oldugu herhangi bir telekominikasyon sirketi ile ilgili konularda yapilan oylamalarda ilgili Kurul üyesi oylamaya katilamaz.
5434 sayili Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandigi Kanununun uygulanmasinda emeklilik yönünden, Kurul Baskanina Bakanlik Müstesari, Kurul üyelerine müstesar yardimcisi, Kurum baskan yardimcilarina bakanlik genel müdürü, Kurum bünyesindeki müstakil daire baskanliklari ve bölge müdürlerine bakanlik genel müdür yardimcisi ek gösterge ve makam tazminatlari uygulanir. Bu görevlerde geçirilen süreler, makam tazminati ödenmesini gerektiren görevlerde geçmis sayilir. Diger unvanlardaki personele 657 sayili Devlet Memurlari Kanunundaki esdeger kadrolara ait ek göstergeler uygulanir. KurulBaskan ve üyeliklerine atananlarin Kurulda görev yaptiklari sürede eski görevleri ile olan iliskileri kesilir. Ancak 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu veya özel mevzuatta düzenlenmis personel rejimine tabi olanlar Kuruldaki görevleri sona erdikten sonra basvurulari halinde ilgili Bakan tarafindan mükteseplerine uygun bir kadroya atanirlar. 

IKINCI KISIM
Telsiz Cihazlari
BIRINCI BÖLÜM
Genel Hükümler
Telsiz kurma ve kullanma esaslari:
Madde 9 – Kamu kurum ve kuruluslari ile gerçek ve tüzelkisilere, (...) Milli Güvenlik ya da kamu yarari açisindan gerekli olmasi hallerinde veya egitim ve ögretim kurumlarina ve gerçek kisilere amatör maksatlar için, talepleri üzerine telsiz kurma veya her türlü telsiz haberlesme sistemi tesis etme ve kullanma izni verilebilir. 
(Mülga ikinci fikra: 16/6/2004-5189/12 md.)
(Degisik: 28/5/1986 - 3293/4 md.) Yönetmelikte belirtilecek gayeler için tayin ve tahsis edilmis frekans bandinda ve güçte çalisan telsiz cihazlari tescilleri yapilmak kaydiyla, kurma ve kullanma iznine ihtiyaç gösterilmeksizin kullanilabilir.
Özel hükümler:
Madde 10 – Yabanci devletlerle yapilan antlasma veya anlasmalara dayanilarak kurulmus veya kurulacak telsiz tesisleri bu antlasma ve anlasmalardaki varsa özel hükümlere tabidir. 
Yabanci devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, münhasiran mensup bulunduklari hükümet merkezleriyle haberlesme yapmak üzere mütekabiliyet esasina bagli olarak Bakanlar Kurulu karari ile telsiz verici, alici ve verici-alici cihazi kurma ruhsati ve kullanma izni verilebilir.
Frekans tahsisi ve tescili: 
Madde 11 – Her ne sekilde olursa olsun telsiz verici cihazi kurmak talebinde bulunacaklar gerekli bilgileri Ulastirma Bakanligina bildirerek, frekans tahsis ve tescil islemlerini yaptirmak zorundadirlar. Frekans tahsislerinde Türk Silahli Kuvvetlerine, Milli Istihbarat Teskilatina, Emniyet Genel Müdürlügüne ve Sahil Güvenlik Komutanligina öncelik taninir. 
Amatör telsizcilik: 
Madde 12 – Hiçbir maddi ve siyasi çikar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bagli kalmak sartiyla sadece kisisel istek ve çaba ile radyo teknigi alaninda kendisini yetistirmek amaciyla amatör telsiz istasyonu çalistirabilecek nitelikte oldugu, yönetmelikteki esaslara göre belirlenenlere, Ulastirma Bakanliginca her üç senede bir yenilenmek üzere amatör telsizcilik belgesi verilir.
(...)Kamu hizmetlerinden yasaklananlar ile affa ugramis olsalar bile Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabinin 1 inci babinda yazili suçlardan, 312 nci maddesinin 2 nci fikrasinda yazili halki sinif, irk din, mezhep veya bölge farkliligi gözeterek kin ve düsmanliga açikça tahrik etmek suçlarindan mahküm olanlar ve Türk Ceza Kanununun 536 nci maddesinin 1, 2 ve 3 üncü fikralarinda yazili eylemlerle ayni Kanunun 537 nci maddesinin 1, 2, 3, 4, 5 inci fikralarinda yazili eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla islemekten hüküm giyenlere, amatör telsizcilik belgesi verilmez, verilmis olanlarin belgesi iptal edilir. 

IKINCI BÖLÜM 
Telsiz Verici, Verici - Alici Cihazlari
Ruhsat alma mecburiyeti:
Madde 13 – Ulastirma Bakanliginca telsiz verici ve verici - alici tesisi kurma ruhsati verilen kamu kurum ve kuruluslari ile gerçek ve tüzelkisiler kullanacaklari her verici veya verici - alici cihaz için bir ruhsatname almak mecburiyetindedirler.
Bir cihaz için verilmis olan ruhsatname yalniz o cihaz için geçerlidir. Ancak ruhsatnameye esas olan teknik özellikleri aynen kalmak sartiyla, kurulusun özelligine göre birden fazla cihaz kullanilmasi gereken durumlarda ve mobil sistemlerde uygulanacak usuller yönetmelikte belirtilir. 
Telsiz verici ve verici - alicilarin kullanilmasindan vazgeçilmesi halinde ruhsatlari iptal edilir.
(Son fikra Mülga: 28/5/1986 - 3293/4 md.) 
Yer, teknik özellik veya isletme tipinin degistirilmesi:
Madde 14 – Ruhsat alinarak kurulmus olan sabit telsiz tesislerinin, yer, teknik özellik veya isletme tipinin degistirilmesi Ulastirma Bakanliginin iznine baglidir. Izin verilirken ruhsat degisikligi de yapilir.
Izin alinmadan yapilan degisikliklerde, telsiz tesisinin ruhsati iptal edilir ve söz konusu telsiz tesisi için 13 üncü madde hükümleri uygulanir. 
Mobil sistemlere uygulanacak usuller yönetmelikle belirlenir. 
Telsiz cihazlarinin çalistirilmasi: 
Madde 15 – Kendilerine ruhsat verilmis olan kamu kurum ve kuruluslari ile gerçek ve tüzelkisiler telsiz cihazlarini, Ulastirma Bakanliginca incelenip kontrol edilerek kullanma izni verilmedikçe isletemezler.
Ulastirma Bakanliginca bu konudaki müracaatlar otuz gün içinde sonuçlandirilir.
Ehliyetli operatör kullanma mecburiyeti:
Madde 16 – Ulastirma Bakanliginca ruhsat verilmis olan kamu kurum ve kuruluslari ile gerçek ve tüzelkisilere ait telsiz cihazlarindan hangilerinin ehliyetnameli operatörlerle isletilecegi yönetmelikte belirtilir. Ehliyetnamesiz operatör kullananlarin ruhsatnameleri, yönetmelikte belirtilecek usule göre Ulastirma Bakanliginca iptal edilir.
Operatör ehliyetnamesi: 
Madde 17 – Onaltinci maddede belirtilen telsiz cihazlarini çalistiran telsiz operatörlerinin 'Milletlerarasi Telekomünikasyon Sözlesmesine Ek Radyo Tüzügü' hükümlerine uygun olarak ehliyetname almalari sarttir.
Bu ehliyetnamelerin ne sekilde verilecegi Ulastirma Bakanliginca düzenlenecek bir yönetmelikte belirlenir ve ehliyetnameler bes senede bir yenilenir. 
Telsiz yayin kontrolü:
Madde 18 – (Degisik: 4/7/1988 - KHK-336/1 md.; Aynen kabul:7/2/1990 - 3612/57 md.)
Ulastirma Bakanligi, Basbakanligin veya Genelkurmay Baskanliginin talebi üzerine telsiz yayin kontrolünü ilan ederek uygular. Bu uygulama belli bir tesis ve bölge için olabilecegi gibi, bütün ülke için de olabilir.
Telsizlerin denetimi: 
Madde 19 – Ulastirma Bakanligi, Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluslarina, gerçek ve tüzelkisilere ait her çesit telsiz tesislerini denetler. Ancak, özel anlasma ve antlasma hükümlerine tabi yabanci devletlere ait telsiz tesisleriyle diplomatik temsilciliklerin telsiz sistemleri bu hükmün disindadir. 
Telsizlerin denetimi sirasinda kanun, yönetmelik ve ruhsatlarindaki kayit ve sartlara aykiri durumlari tespit edilenlerin kullanma izni, gerekli düzeltmeler yapilincaya kadar geri alinir ve cihazlari mühürlenir. Yönetmelikte gösterilen sürede bu düzeltme yapilmazsa, ruhsatnameleri verilmesindeki usule göre iptal edilir. 
Türk kara sularina ve limanlarina giren yabanci deniz tasitlariyla, Türk havalarina giren veya hava limanlarina inen yabanci hava tasitlarindaki telsiz tesisleri 'Milletlerarasi Telekomünikasyon Sözlesmesi' ve buna bagli tüzük ve protokollerin hükümlerine uygunlugu açisindan Türk mevzuati ile belirlenen esaslar içinde Ulastirma Bakanliginca denetlenir. Bu denetlemeye iliskin usul ve esaslar ile Türkiye'ye giren yabanci kara tasitlarinda haberlesme amaciyla kullanilmak üzere bulundurulan her nevi telsiz cihazina yapilacak islemler yönetmeliklerle düzenlenir.
Enterferansin giderilmesi:
Madde 20 – Telsiz isletilmesindeki tekniklere ve usullere uyulmamasindan dogan hatalardan dolayi telsiz cihazlarinda enterferans meydana getiren telsiz sistemine dahil diger cihaz ve tesisat sahipleri veya bunlari isletenler, sebep olduklari bu enterferansi gidermek için gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler. 
Bu konuda ortaya çikacak anlasmazliklar Ulastirma Bakanliginca incelenip sonuçlandirilir.
Ulastirma Bakanliginca belirtilen süre içinde enterferansa neden olan cihaz veya tesisat ile ilgili tedbirleri almayan cihaz ve tesisat sahiplerinin o cihaza ait ruhsati iptal edilir ve tesisatin faaliyeti durdurulur.
Sahil telsiz istasyonlari:
Madde 21 – Deniz tasitlarinin kara ile kamu haberlesmesini saglayacak olan sahil telsiz istasyonlarini kurma ve isletme yetkisi, sadece Kiyi Emniyeti ve Gemi Kurtarma Isletmeleri Genel Müdürlügüne aittir
Hava ve deniz tasitlarinin telsiz haberlesmesi: 
Madde 22 – Türk deniz ve hava tasitlarinin ve limanlarinin hangilerinde ne miktar telsiz bulundurulacagi ve teknik özellikleri ile Türk ve yabanci deniz ve hava tasitlarinin, Türk karasularinda, limanlarinda ve hava sahasinda hareket tarzlari ve telsiz haberlesmesinde uymaya mecbur olduklari hususlar yönetmelikle belirlenir. 
Yönetmelikte belirtilen miktar ve teknik özellikte cihaz bulundurmayan deniz ve hava tasitlarinin sefer yapmalarina izin verilmez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Telsiz Alici Cihazlari
Telsiz alici cihazlari: 
Madde 23 – Telsiz alici cihazlari tabi olacaklari islem bakimindan iki kisma ayrilirlar: 
a) Radyo ve televizyon yayinlarini almaya yarayan cihazlar. 
b) (a) bendinde belirtilenler disindaki, elektromanyetik dalgalar yoluyla haberlesme maksadiyla kullanilan ve her çesit resim, ses ve data almaya veya kayda yarayan telsiz cihazlari. 
Ruhsat alma mecburiyeti:
Madde 24 – (Degisik birinci cümle: 4/12/1984 - 3093/8 md.) Yirmiüçüncü maddenin (a) bendinde belirtilen alicilari kullanacaklarin ilgili kurumdan bandrol veya etiket almalari, (b) bendinde belirtilen telsiz alici cihazlarini satis amaci disinda bulunduracaklarin ise Ulastirma Bakanligindan, ruhsat almalari zorunludur. Her alici cihaz için bir ruhsatname verilir. Ancak ruhsatnameye esas olan teknik özellikler aynen kalmak sartiyla kurulusun özelligine göre birden fazla cihaz kullanilmasi gereken durumlarda uygulanacak usuller yönetmelikte belirtilir.
Türkiye'ye turist olarak veya geçici görevle gelen yabancilarla, yurt disinda ikamet eden ve geçici olarak yurda dönen vatandaslarin beraberinde getirilen veya tasitlarinda monte edilmis bulunan ve geri götürülmek üzere pasaportlarina kaydedilmis olan 23 üncü maddede belirtilen alicilar ruhsata tabi degildir. Ancak, Anayasanin 120 nci maddesi geregince ilan edilen olaganüstü hal, sikiyönetim, seferberlik ve savas halinde Bakanlar Kurulu karariyla 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen cihazlarin yurt içinde kullanilmasina kisitlama konabilir.
Alici cihazlarinin yerlerinin degistirilmesi ve kaydinin kapatilmasi: 
Madde 25 – Yirmiüçüncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alici cihazlarinin baska bir yere naklinin, naklinden önce veya kaydinin kapatilmasini müteakip otuz gün içinde Ulastirma Bakanligina bildirilmesi zorunludur. 
Yirmiüçüncü maddenin (a) bendinde belirtilen cihazlarin baska bir yere nakli veya kaydinin kapatilmasi islemleri özel kanun hükümlerine göre yapilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar
(Ek : 2/7/2005-5392/2 md.)
Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar
Madde 25a- Kurum tarafindan izin verilmedikçe isletmecilerce tedarik edilen abone kimlik ve iletisim bilgilerini tasiyan özel bilgiler veya cihazin teshisine yarayan elektronik kimlik bilgileri yeniden olusturulamaz, degistirilemez, kopyalanarak çogaltilamaz veya herhangi bir amaçla dagitilamaz. 
Elektronik kimlik bilgisi degistirilmis cihaz, kart, araç veya gereçlerle, degisiklik yapilmasi amacina yönelik yazilim, her türlü araç veya gereçlerin ithalâti, üretimi, dagitimi veya tanitimi yapilamaz, bulundurulamaz, aracilik edilemez.
Elektronik kimlik bilgisi degistirilmis cihaz, kart, araç veya gereçlerle, degisiklik yapilmasi amaciyla kullanilabilen yazilim, her türlü araç veya gereçlere Kurumun talebiyle 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayili Ceza Muhakemesi Kanununun 127 nci madde hükümlerine göre el konulur. 
Kurum düzenlemelerine aykiri olarak elektronik kimlik bilgisini haiz yeni veya kullanilmis cihazlarin ticareti yapilamaz.
Abone ve cihaz kimlik bilgilerinin güvenligi
Madde 25b- Abone kimlik ve iletisim bilgilerini tasiyan özel bilgiler ile cihazlarin elektronik kimlik bilgilerini tasiyan her türlü yazilim, kart, araç veya gereç yetkisiz ve izinsiz olarak kopyalanamaz, muhafaza edilemez, dagitilamaz, kendisine veya baskasina yarar saglamak maksadiyla kullanilamaz.
Isletmeci veya adina is yapan temsilcisine abonelik kaydi sirasinda abonelik bilgileri konusunda gerçek disi belge ve bilgi verilemez.
Abonelik tesisi için gerekli kimlik belgeleri kontrol edilmeden isletmeci veya adina is yapan temsilcisi tarafindan abonelik kaydi yapilamaz.
Abonelik tesisine iliskin usul ve esaslar Kurum tarafindan çikarilacak yönetmelikte belirlenir.
Isletmeciler
Madde 25c- Isletmeciler; kayip, kaçak veya çalinti cihazlarla, Kurumun CEIR'inda yer alan elektronik kimlik bilgileri degistirilmis cihazlara elektronik haberlesme hizmeti veremez. 
Isletmeciler, yukaridaki fikrada açiklanan yasal olmayan cihazlarin haberlesme sebe-kelerine baglanilmalarini önlemek üzere EIR sistemlerini Kurumdaki CEIR sistemiyle birlikte uyumlu olarak çalisir hâle getirmek, bununla ilgili teknik alt yapi ve sisteminin güvenligi ve güvenilirligini bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren bes ay içerisinde saglamak ve aksamaksizin isletmekle yükümlüdürler. 
Ikinci fikradaki sistemin isletilmesinden kaynaklanan sorunlarin isletmeci veya Kurum tarafindan tespit edilip derhâl bildirilmesinden itibaren Kurum tarafindan sorunlarin giderilmesi için isletmeciye bes is günü süre verilir. Sorunlarin giderilememesi hâlinde isletmeci derhâl gerekçelerini yazili olarak bildirerek ek süre verilmesi amaciyla Kuruma basvurur. 
Bilgi ve ihbar merkezi
Madde 25d- Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar için Kurum, bilgi ve ihbar merkezi kurar veya kurdurur. Kurum sistemine kayitli olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazi çalinan, yagmalanan, kaybeden veya her ne suretle olursa olsun rizasi disinda elinden çikan kisiler öncelikle cihazinin elektronik haberlesme baglantisinin kesilmesi için Kurumun bilgi ve ihbar merkezine basvurur. Kurum, süpheliye isnat edilen suça iliskin bilgi elde ettiginde Cumhuriyet Bassavciligina bildirir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çesitli Hükümler 
Telsiz cihazlarinin satis ve devri: 
Madde 26 – Ruhsatli verici, verici - alici veya 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alici cihazlarinin herhangi bir sekilde baskalarina satisi veya devri Ulastirma Bakanliginin iznine ve ilgili ruhsatnamelerin degistirilmesi sartina baglidir.
Ücret tarifeleri:
Madde 27 – (Degisik: 28/5/1986 - 3293/5 md.)
Bu Kanun geregi kullanilacak telsizler için; ruhsatname alinmasi, degistirilmesi, kullanma izni, amatör telsizcilik belgesi ve operatör ehliyetnamesi verilmesi, teknik muayene denetleme, kontrol ve benzeri hizmetler karsiliginda alinacak ücretler ekli ücret tarifesinde gösterilmistir. Bu tarifede yer alan telsiz ücretleri Telsiz Genel Müdürlügünce tahsil edilir. Ücret miktarlari gerektiginde Bakanlar Kurulunca 10 katina artirilabilir veya yüzde elli nispetine kadar azaltilabilir. 
Tahsil edilen ücretlerden yili içinde kullanilmayanlar, tahsili takip eden yilin bütçesinde Telsiz Genel Müdürlügü için ödenek kaydedilmek üzere Devlet bankalarinin birinde bloke edilir. Yili içinde sarf edilmeyen ödenek, müteakip yilin bütçesinde de ayni usule tabi olur. 
Bu ücretlerin tahsili genel hükümlere tabidir.
Genel Müdürlükçe ithal edilecek teknik teçhizatin gümrük vergisi ve buna bagli her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmasina Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yurt içi ve yurt disi teknik teçhizatin alimlarinda 2886 sayili Devlet Ihale Kanunu hükümlerine tabi degildir. 
(Ek: 8/12/1999 - KHK - 589/3 md.) Deprem, yangin, su baskini, yer kaymasi, kaya düsmesi, çig ve benzeri afetlerde; genel hayata etkili afete maruz bölgede yer alan yerlesim birimlerindeki afete maruz kalan kamu kurum ve kuruluslari, afetin meydana geldigi yil ve ertesi yil telsiz kullanma ücretlerden muaf tutulur. Ancak, yapilan ödemeler geri ödenmez.
Ücrete tabi olmayan telsiz ve cihazlari:
Madde 28 – Asagidaki telsiz tesis ve cihazlari ruhsata bagli olup harca tabi degildir: 
a) Hastane ve saglik hizmetleri ile ilgili telsiz cihazlari,
b) Mütekabiliyet esasina bagli olarak, yabanci devletlerin Türkiye'deki temsilciliklerine ait telsiz tesisleri,
c) Radyo - televizyon yayin amaci ile yayin yapilmamak ve amatör bantda çalismak kaydiyla yüksekögretim kurumlarinda ve orta dereceli okullarda egitim ve ögretim maksadiyla ders araci olarak kullanilan telsiz cihazlari, 
d) Kizilay'in görevlerinin yürütülmesinde kullanacagi telsiz cihazlari, 
e) (Degisik: 28/5/1986 - 3293/6 md.) Içisleri Bakanligi ve bagli kuruluslari, her türlü telsiz tesis ve sistemlerindeki telsiz cihazlari. 
Telsiz cihazlarinin imal - ithal ve montajinda uygulanacak esaslar: 
Madde 29 – Her türlü telsiz verici, verici - alici ve 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alici cihazlarinin ithal ve imali; Haberlesme Yüksek Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulunca çikarilacak yönetmeliklerle belirlenen standartlara uygunluk bakimindan izne tabidir. Bu standartlara uymayan cihazlarin ithal ve imaline müsaade edilmez. Ancak arastirma gelistirme amaciyla yapilan prototip imalat bu hükmün disindadir. 
Ithalat ve imalatçilar, ithal veya imal ettikleri cihazlarin tanimlari için gerekli her türlü teknik nitelik ve bilgileri, kullanma açiklamalarini ve montaj semalarini ithalat veya imalat yapildiginda, model degisikligi veya cihaz üzerinde tadilat yapilmasi halinde ise derhal bu degisiklik veya tadilata iliskin belgeleri, bu cihazlarin miktarini ve kimlere satildigini gösteren listeleri her takvim yilinin üçer aylik dönemleri itibariyle dörder nüsha halinde Ulastirma Bakanligina vermeye mecburdurlar. 
Her türlü verici, verici - alici ve 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alici cihazlarinin ticaretini yapan kurulus ve kisiler de, sattiklari cihazlari hangi tarihte kime ve ne kadar sattiklarini Ulastirma Bakanligina takvim yilinin üçer aylik dönemlerinde dörder nüsha halinde bildirmeye mecburdurlar. 
Saticilar sattiklari her cihazin teknik vasiflarini belirten bilgi formlari ile semalarini cihazi satin alanlara vermek zorundadirlar.
Türk Silahli Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanligi, Milli Istihbarat Teskilati Müstesarligi ve Emniyet Genel Müdürlügünün ihtiyaci olan özel amaçli cihazlarin imal ve ithali bu madde hükmünün disindadir. 
Emniyet ve muhafaza tedbirleri: 
Madde 30 – Telsiz isleten kamu kurum ve kuruluslari ile gerçek ve tüzelkisiler, cihazlarinin yetkisiz kisilerin eline geçmesine ve bu kisiler tarafindan kullanilmasina mani olucu muhafaza tedbirleri almakla mükelleftirler. 
Kamu kurum ve kuruluslari disinda kalan tüzelkisiler ile gerçek kisiler telsiz sistemleri üzerinden kodlu veya kriptolu haberlesme yapamazlar. 
Kamu kurum ve kuruluslarinin telsiz sistemleri üzerinden kodlu haberlesmesi Haberlesme Yüksek Kurulunun izni ve karari ile yapilabilir. 
Telsiz haberlesme sistemleri üzerinden kriptolu haberlesme yapmaya Türk Silahli Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanligi, Milli Istihbarat Teskilati Emniyet Genel Müdürlügü ve Disisleri Bakanligi yetkilidir. Ayrica yukarida belirtilen kurumlara ait olanlar disinda hangi telsiz sistemleri üzerinden kriptolu haberlesme yapilacagina Genelkurmay Baskanliginca karar verilir. Buna iliskin hususlar bir yönetmelikle belirlenir.
Yasak bölgelerde yabanci uyruklularin kullanacaklari telsiz cihazlari:
Madde 31 – Yasak bölgelerde bulunmalarina müsaade edilen yabanci uyruklulara verici, verici - alici ve 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alici cihazlari için ruhsat verilmesi Genelkurmay Baskanliginin müsaadesine baglidir. Ruhsat verilen bu gibi kisilerin hüviyetleri ile cihazlarin bulundugu yer ve nitelikleri Ulastirma Bakanliginca Basbakanliga, Genelkurmay Baskanligina ve Içisleri Bakanligina bildirilir.
Ceza hükümleri: 
Madde 32 – Asagida belirtilen fiilleri isleyenler, bu fiilleri baska bir suçu olustursa bile ayrica bu madde hükümlerine göre de cezalandirilirlar:
a) 12 nci maddeye göre ruhsatsiz verici veya verici - alici telsiz tesisi kuranlar veya ruhsat aldiktan sonra bu tesisleri maddi çikar veya siyasi amaçlarla veya Milli Güvenlik gereklerini dikkate almadan kullananlar alti aydan bir yila kadar hapis cezasi ile cezalandirilirlar.
13 üncü maddeye göre gerekli ruhsati almaksizin verici veya verici - alici telsiz tesisi kuranlar bir yildan üç yila kadar hapis cezasi ile cezalandirilirlar.
Yukaridaki fikralarda yazili fiiller, Anayasanin 120 nci maddesi geregince ilan edilen olaganüstü halde veya sikiyönetim veya seferberlik veya savas halinde islendigi takdirde verilecek cezalar; birinci fikrada yazili halde iki yildan bes yila kadar hapis, ikinci fikrada yazili halde bes yildan on yila kadar agir hapis cezasidir. 
Bu bent hükümlerine göre mahkümiyet halinde ayrica tesislerin müsaderesine de hükmolunur.
b) 14 üncü maddeye göre gerekli izni almaksizin sabit telsiz tesislerinin yer veya teknik özellik veya isletme tipini degistirenler iki aydan alti aya kadar hapis cezasi ile cezalandirilirlar. 
c) 15 inci maddede öngörülen kullanma iznini almaksizin telsiz tesisatini çalistiranlar otuzbin liradan yüzbin liraya kadar agir para cezasi ile cezalandirilirlar. 
d) 18 inci maddede belirtilen telsiz verici veya verici - alici cihazlarinin çalistirilmasinin durdurulmasina veya kisitlanmasina iliskin Ulastirma Bakanliginin Telsiz Yayin Kontrolü duyurusuna uymayip cihazlarini isletenlerin bes yildan on yila kadar agir hapis cezasi ile cezalandirilmalarina ve cihazlarin müsaderesine hükmolunur.
e) 20 nci madde hükmüne göre cihazlarinin ruhsati Ulastirma Bakanliginca iptal edilenler üç aydan alti aya kadar hapis cezasi ile cezalandirilirlar. 
f) 23 üncü maddenin (b) bendinde yazili telsiz alici cihazlarini 24 üncü maddede belirtildigi sekilde ruhsat almadan bulunduranlar otuzbin liradan yüzbin liraya kadar agir para cezasi ile cezalandirilirlar.
Bu fiili Anayasanin 120 nci maddesi geregince ilan edilen olaganüstü halde veya sikiyönetim veya seferberlik veya savas halinde isleyenler alti aydan iki yila kadar hapis cezasi ile cezalandirilirlar.
g) 23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alici cihazlarinin baska yere naklinde veya kaydinin kapatilmasinda 25 inci madde hükümlerine uymayanlar onbin liradan otuzbin liraya kadar agir para cezasi ile cezalandirirlar.
h) (Ek: 2/7/2005-5392/3 md.) Bu Kanunun 25a maddesinin birinci ve ikinci fikralarina aykiri hareket edenlere bir yildan bes yila kadar hapis ve yüz günden besbin güne kadar adlî para cezasi; dördüncü fikrasina aykiri hareket edenlere, yüz YTL'den onbin YTL'ye kadar idarî para cezasi verilir. Bu idarî para cezasi kolluk tarafindan verilir.
Bu maddede tanimlanan suçlarin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde islenmesi hâlinde, verilecek cezalar yari oraninda artirilir. Bu faaliyette bulunan tüzel kisi ise, hakkinda 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayili Türk Ceza Kanunundaki bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de hükmolunur.
i) (Ek: 2/7/2005-5392/3 md.) Bu Kanunun 25b maddesinin, birinci fikrasi hükümlerine aykiri hareket edenler, bir yildan üç yila; ikinci fikrasi hükümlerine aykiri hareket edenler alti aydan iki yila; üçüncü fikrasi hükümlerine aykiri hareket edenler bir yila kadar hapis cezasi ile cezalandirilir.
Bu maddede tanimlanan suçlarin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde islenmesi halinde, verilecek cezalar yari oraninda artirilir. Bu faaliyette bulunan tüzel kisi ise, hakkinda 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayili Türk Ceza Kanunundaki bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de hükmolunur.
j) (Ek: 2/7/2005-5392/3 md.) Bu Kanunun 25c maddesinin birinci fikrasina aykiri hareket edenlere, maddenin üçüncü fikrasinda belirtilen haller hariç olmak üzere cihaz basina yirmibin YTL'den kirkbin YTL'ye kadar idarî para cezasi verilir.
Maddenin ikinci fikrasina aykiri hareket edenlere onmilyon YTL idarî para cezasi verilir. 
Maddenin üçüncü fikrasina aykiri hareket edenlere, besyüzbin YTL'den birmilyon YTL'ye kadar idarî para cezasi verilir.
Bu bentteki idarî para cezalari Kurum tarafindan verilir.
k) 26 nci madde hükmüne göre Ulastirma Bakanligindan izin almadan telsiz verici veya verici - alici cihazini alan veya satan veya devreden veya devralanlarin bir yildan üç yila kadar hapis cezasi ile cezalandirilmalarina ve cihazlarin müsaderesine hükmolunur.
23 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen telsiz alici cihazlarini izin almadan alan veya satan veya devreden veya devralanlarin otuzbin liradan yüzbin liraya kadar agir para cezasi ile cezalandirilmalarina ve cihazlarin müsaderesine hükmolunur. 
Yukaridaki fiilleri Anayasanin 120 nci maddesi geregince ilan edilen olaganüstü halde veya sikiyönetim veya seferberlik veya savas halinde isleyenlere verilecek ceza bir misli artirilir. 
l) 29 uncu maddenin birinci fikrasi hükümlerine aykiri olarak standartlara uymayan cihaz ithal veya imal edenler alti aydan iki yila kadar hapis cezasi ile cezalandirilirlar.
29 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fikralarinda belirtilen mecburiyetlere uymayan her türlü verici veya alici veya verici - alici telsiz cihazi ithal veya imal edenler veya ticari amaçla satanlar iki aydan alti aya kadar hapis ve elli günden ikibin güne kadar adli para cezasi ile 29 uncu maddenin 4 üncü fikrasi hükümlerine uymayanlar elli günden ikibin güne kadar adli para cezasi ile cezalandirilirlar.
m) 30 uncu maddenin birinci fikrasina göre telsiz tesislerinin muhafazasi ile ilgili gerekli olan emniyet tedbirlerini yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde almayanlar onbin liradan otuzbin liraya kadar agir para cezasi ile; bu durumlari Ulastirma Bakanliginca tespit edilerek, verilen süre içinde gerekli tedbirleri almayanlar üç aydan bir yila kadar hapis cezasi ile cezalandirilirlar.
30 uncu maddenin ikinci fikrasina aykiri olarak telsiz sistemleri üzerinden kodlu veya kriptolu haberlesme yapan veya yaptiranlarin alti aydan bir yila kadar hapis cezasi ile cezalandirilmalarina ve cihazlarin müsaderesine hükmolunur.
30 uncu maddenin üçüncü fikrasina aykiri olarak Haberlesme Yüksek Kurulunun izni olmaksizin telsiz sistemleri üzerinden kodlu haberlesme yapan veya yaptiranlar üç aydan alti aya kadar hapis cezasi ile cezalandirilirlar.
Bu bentte belirtilen fiilleri Anayasanin 120 nci maddesi geregince ilan edilen olaganüstü halde veya sikiyönetim veya seferberlik veya savas halinde isleyenlere verilecek ceza bir misli artirilir. 
(Ek fikra: 2/7/2005-5392/3 md.) Kurum tarafindan yapilacak her türlü tebligat islemleri, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayili Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapilir.
Yönetmelikler:
Madde 33 – Bu Kanunun uygulanmasina iliskin hususlar uluslararasi anlasmalar ve antlasmalar da göz önünde tutularak hazirlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 
Yönetmelikler bu Kanunun yayimi tarihinden itibaren alti ay içinde yürürlüge konulur.
(Ek fikra: 2/7/2005-5392/4 md.) 25a, 25b, 25c ve 25d maddelerinin uygulanmasina iliskin hususlar bu Kanunun yürürlüge giris tarihinden itibaren iki ay içinde Kurum tarafindan çikarilacak yönetmelik veya Kurul kararlariyla düzenlenir.
Kaldirilan hükümler:
Madde 34 – 9 Haziran 1937 tarih ve 3222 sayili Telsiz Kanunu ile ek ve degisiklikleri ve diger kanunlarin telsiz kurma ve isletme yetkisi veren hükümleri bu Kanunun yayimi tarihini izleyen alti ay sonra yürürlükten kalkar. 
Ek Madde 1 – (Ek: 9/4/1985 - 3178/1 md.) 
Ruhsati alinmis ve adlarina tahsis edilerek yurt sathinda tescil edilmis frekansta çalisan telsiz cihazlarini, Emniyet Genel Müdürlügü, önceden müsaade almadan yurdun her yerinde kullanabilir.
Ek Madde 2- (Ek: 16/6/2004-5189/10 md.)
Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren Telsiz Isletme Müdürlügünce yürütülen deniz haberlesme ve seyir güvenligi hizmetleri, uydu üzerinden verilen deniz haberlesme hizmetleri hariç olmak üzere, Kiyi Emniyeti ve Gemi Kurtarma Isletmeleri Genel Müdürlügü tarafindan yürütülür. Bu hizmetlere iliskin olarak Türk Telekomda bulunan tüm menkul, gayrimenkul, demirbas, malvarligi, uzaktan kontrol teçhizati ve data kanallari, tüm ölçü aletleri, motorlu araçlar, telsiz sistemleri, sözlesme, hak, alacak ve borçlar, leh ve aleyhe açilmis ve açilacak olan dava ve icra takipleri ile bu Müdürlük bünyesinde ve Antalya ve Samsun kontrol merkezlerindeki is mevzuatina tâbi personel, bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten itibaren üç ay içerisinde Kiyi Emniyeti ve Gemi Kurtarma Isletmeleri Genel Müdürlügüne, yapilacak protokoller ile devredilir. Bu devre iliskin bütün devir, temlik ve intikal islemleri ve bu islemlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü sözlesme, protokol ve kâgitlar, katma deger vergisi ve damga vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerden istisnadir.
Devredilen personel, Kiyi Emniyeti ve Gemi Kurtarma Isletmeleri Genel Müdürlügünün ana statüsü ve mevzuati çerçevesinde bu Genel Müdürlük tarafindan belirlenecek pozisyonlarda istihdam edilir ve devredilen bu personelin tâbi oldugu sosyal güvenlik kurulusu ile iliskisi ve kidem tazminati uygulamasi ayni usul ve esaslar dahilinde bu Genel Müdürlükte devam eder.
Devredilen personele, devredildigi tarihteki pozisyonlarina ait aylik ücret, ikramiye ve benzeri adlarla yapilan ödemelerin toplam net tutari, Kiyi Emniyeti ve Gemi Kurtarma Isletmeleri Genel Müdürlügü tarafindan bu personelin istihdam edilecegi pozisyonda hak edecegi aylik ücretlerinin, varsa ikramiye dahil, her türlü ödemelerin, fazla çalisma ücreti, fiilen yapilan ders karsiligi ödenen ek ders ücreti hariç olmak üzere, toplam net tutarindan fazla olmasi halinde aradaki fark tutari, herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksizin ve fark kapanincaya kadar bu Genel Müdürlükçe ayrica tazminat olarak ödenir.
Kiyi Emniyeti ve Gemi Kurtarma Isletmeleri Genel Müdürlügü, yürütülecek hizmetlere iliskin olarak Telekomünikasyon Kurumu ile bir görev sözlesmesi imzalar. Bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten itibaren en geç iki ay içinde görev sözlesmesi, görüsü alinmak üzere Danistaya gönderilir ve Danistayin iki ay içerisinde görüsünü vermesini müteakip bu Genel Müdürlük ile Telekomünikasyon Kurumu arasinda imzalanan sözlesme yürürlüge girer. Türk Telekom, görev sözlesmesi imzalanincaya kadar herhangi bir degisiklik olmaksizin hizmetlerini yürütmeye devam eder.
Bu Kanunla Kiyi Emniyeti ve Gemi Kurtarma Isletmeleri Genel Müdürlügüne devredilen hizmetlere iliskin olarak diger mevzuatta dogrudan ya da dolayli olarak Türk Telekoma yapilan atiflar Kiyi Emniyeti ve Gemi Kurtarma Isletmeleri Genel Müdürlügüne yapilmis sayilir.
Geçici hükümler:
Geçici Madde 1 – a) 9 Haziran 1937 tarih ve 3222 sayili Telsiz Kanununun 36 ve 37 nci madde hükümleri,492 sayili Harçlar Kanununda bu Kanun uyarinca alinacak harçlarla ilgili degisiklik yapilincaya kadar uygulanmaya devam olunur. 
b) Telsiz Isleri Genel Müdürlügü kurulduktan sonra, bu Kanun hükümleri yürürlüge girinceye kadar, 9 Haziran 1937 tarih ve 3222 sayili Telsiz Kanunu hükümleri, Ulastirma Bakanliginca tespit edilecek esaslara göre bu Genel Müdürlük ve ilgili diger birimler tarafindan yerine getirilir. 
Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yayimi tarihinden itibaren üç ay içinde Telsiz Isleri Genel Müdürlügü kurulur. 
Geçici Madde 3 – Kurulus kanunlarinin verdigi yetkiye göre telsiz kullanan, yürürlükteki usullere göre aldigi ruhsata istinaden veya ruhsatsiz olarak her ne sekilde olursa olsun telsiz tesisati kuran ve kullanan Posta Telgraf ve Telefon Isletmesi Genel Müdürlügü hariç bütün kamu kurum ve kuruluslari, gerçek ve tüzelkisiler, kanunla ilgili yönetmeliklerin yayimi tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli belgelerle birlikte Ulastirma Bakanligina basvurarak durumlarini bu Kanun hükümlerine uygun hale getirirler. 
Ulastirma Bakanligi, bu kuruluslarin durumlarini inceleyerek Posta Telgraf ve Telefon Isletmesi Genel Müdürlügünün imkanlarini göz önüne alarak ruhsatnamelerinin yenilenmesi veya iptali yoluna gider. Bu konuda kamu kurum ve kuruluslari arasinda çikabilecek sorunlar Haberlesme Yüksek Kurulu ve gerektiginde Bakanlar Kurulu karari ile çözümlenir. 
Geçici Madde 4 – Basbakanlikça kurulan birimlerin, Telsiz Isleri Genel Müdürlügünün faaliyete basladigi yilin giderlerini karsilamak amaciyla Basbakanlik ve Ulastirma Bakanligi bütçelerinde özel tertip açmaya, açilan tertiplere ilgili Bakanlik bütçelerinden gerekli ödenekleri aktarmaya ve kaydetmeye ve bu hususa iliskin her türlü islemi ve düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanligi yetkilidir.
Geçici Madde 5 – Bu Kanunun 11 inci maddesi hükmüne göre 'Frekans Tahsis ve Tescil Islemleri' yeterli personel, cihaz ve malzeme temin edilinceye kadar Genelkurmay Baskanliginca yapilir ve Ulastirma Bakanligina egitim dahil gerekli her türlü deslek saglanir.
Geçici Madde 6- (Ek: 2/7/2005-5392/5 md.)
Bu Kanunun yürürlüge girmesinden önce Kurum kayitlarinda yer almadigi belirlenen elektronik kimlik bilgisini haiz cihaz kullanicilari, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren bes ay içinde gerekli belgelerle birlikte Kuruma veya Kurumun gösterecegi yerlere basvurarak ellerindeki cihazlarini kayit ettirirler. 
Belgesi olmayan her bir kayit disi cihazin kayit edilmesi için bes YTL miktarindaki kayit ücreti cihaz kullanicisindan Kurumun gösterecegi yerler tarafindan tahsil edilir. Kayit ücreti her türlü vergi, resim, harç ve Hazine payindan muaftir. Kurumun gösterecegi yerler tarafindan her bir cihaz için tahsil edilen kayit ücretinden SMS gönderilmesi ve kopyalanmis cihazlarin IMEI numaralarinin düzeltilmesi gibi masraflarindan olusan hizmet bedeli karsiligi olarak bir YTL düsülerek, kalan miktar CEIR ile bilgi ve ihbar merkezi payi olarak kullanilmak üzere, tahsilati müteakip on gün içerisinde Kurum hesaplarina aktarilir.
Basvuru süresi sonunda Kurum kayitlarinda yer almayan cihazlar bir daha kullanima sokulmamak üzere elektronik haberlesme sebekesi baglantilari kesilmek suretiyle devre disi birakilir. Ancak kullanicilardan, Kurum tarafindan yönetmelikle belirlenecek hakli bir mazereti olanlardan basvuru süresini geçirenler, yukarida belirtilen kayit ücretini ödemeleri halinde elektronik haberlesme sebekesi baglantilari kullanima açilir.
Geçici Madde 7- (Ek: 2/7/2005-5392/5 md.)
Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren kirkbes gün içinde CEIR ile bilgi ve ihbar merkezinin kurulmasi ve isletilmesine yönelik her türlü yazilim, donanim ve yardimci gereçlerin temini Kurum tarafindan saglanir. 
Yürürlük: 
Madde 35 – Bu Kanunun;
a) Teskilatla ilgili hükümleri Kanunun yayimi tarihinde,
b) Amatör telsizcilikle ilgili hükümleri Kanunun yayimi tarihinden bir yil sonra,
c) Diger hükümleri Kanunun yayimi tarihinden alti ay sonra, 
Yürürlüge girer.
Yürütme:
Madde 36 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25.4.2017

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.